மு.சிவலிங்கம் வலையகம்

அண்மைய பதிவுகள்
 

செல்பேசிகளில் தரப்படுத்தப்பட்ட தமிழ் இடைமுகத்துக்கான
கலைச்சொல் திரட்டு

2010-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் கோவையில் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாட்டுடன் இணைந்து, உலகத் தமிழ் இணைய மாநாடும் நடைபெற்றது. அம்மாநாட்டில் ”செல்பேசிகளில் தரப்படுத்தப்பட்ட தமிழ் இடைமுகம்” என்னும் தலைப்பில் நான் கட்டுரை படித்தேன். செல்பேசிகளில் தமிழ் இடைமுகத்துக்கான சில கலைச்சொற்களைப் பரிந்துரை செய்திருந்தேன். அவற்றை இங்கு வெளியிடுகிறேன்.

Menu --- பட்டி
Select --- தேர்ந்தெடு
Options --- தேர்வுகள்
Back --- பின்னே
Exit --- நீங்கு
Cancel --- விடு
On --- நிகழ் / நிகழ்த்து
Off --- அகல் / அகற்று
Automatic --- தானே
Go to --- அங்கு போ
Names --- பெயர்கள்
Save --- சேமி
Delete --- அழி
Yes --- ஆம்
Ok --- சரி
No --- இல்லை
Help --- உதவி
Show --- காண்பி
Read --- படி
Switch off --- அணை
Messages --- செய்திகள்
Create message --- செய்தி எழுது
Inbox --- செய்திப் பெட்டி
E-mail mailbox --- மின்னஞ்சல் பெட்டி
Drafts --- வரைவுகள்
Outbox --- செல்மடல்
Sent Items --- அனுப்பியவை
Saved Items --- சேமித்தவை
Send --- அனுப்பு
Dictionary --- அகராதி
Clear text --- உரை அழி
Save message --- செய்தி சேமி
Exit Editor --- தொகுப்பி நீங்கு
Message counter --- செய்தி எண்ணி
Delivery Reports --- சேர்ப்பித்த அறிக்கை
Instant Messages --- உடனடிச் செய்திகள்
Voice Messages --- குரல் செய்திகள்
Picture messages --- படச் செய்திகள்
Info Messages --- தகவல் செய்திகள்
Service Commands --- சேவை ஆணைகள்
Delete Messages --- செய்திகள் அழி
Message Settings --- செய்தி அமைவுகள்
General Settings --- பொது அமைவுகள்
Text Messages --- உரைச் செய்திகள்
Multimedia Messages --- பல்லூடகச் செய்திகள்
E-mail Messages --- மின்னஞ்சல் செய்திகள்
Contacts --- தொடர்புகள்
Search --- தேடு
Add new contact --- புதிய தொடர்பு சேர்
Add new group --- புதிய குழு சேர்
Edit contact --- தொடர்பு திருத்து
Delete contact --- தொடர்பு அழி
Move contact --- தொடர்பு இடம்பெயர்
Copy contact --- தொடர்பு நகலெடு
Mark --- குறியிடு
Mark all --- யாவும் குறியிடு
Unmark --- குறியெடு / குறிநீக்கு
Log --- பதிகை
Call log --- அழைப்புப் பதிகை
Call register --- அழைப்புப் பதிவேடு
Recent calls --- அண்மை அழைப்புகள்
Missed calls --- விடுபட்ட அழைப்புகள்
Received calls --- பெற்ற அழைப்புகள்
Dialled numbers --- அழைத்த எண்கள்
Message recipients --- செய்தி பெறுவோர்
Clear log lists --- பதிவுப் பட்டியல் அழி
Call duration --- அழைப்பு காலம்
Message log --- செய்திப் பதிவு
Settings --- அமைவுகள்
Tone settings --- ஒலி அமைவுகள்
Display settings --- திரைக்காட்சி அமைவுகள்
Time settings --- நேர அமைவுகள்
Call settings --- அழைப்பு அமைவுகள்
Phone settings --- பேசி அமைவுகள்
Security settings --- பாதுகாப்பு அமைவுகள்
Profile --- வரைவாக்கம்
General --- பொது
Silent --- மவுனம்
Discreet --- ஏதேனும்
Loud --- வெளிப்படை
Meeting --- கூட்டம்
Outdoor --- வெளிப்புறம்
Theme --- அழகாக்கம்
Tones --- ஒலிகள்
Ringing tone --- மணி ஒலி
Ringing volume --- ஒலிப்பு அளவு
Vibrating alert --- அதிர்வு உணர்த்து
Msg.alert tone --- செய்தி உணர்த்து ஒலி
Next --- அடுத்து
Change --- மாற்று
Date and time --- தேதி நேரம்
Connectivity --- இணைப்புநிலை
Call --- அழை
Call divert --- அழைப்பு திருப்பு
Anykey answer --- ஏதோவிசை பதில்
Automatic redial --- தானே மறுஅழைப்பு
Speed dialing --- விரைவு அழைப்பு
Call waiting --- அழைப்பு காத்திருப்பு
Send my caller ID --- என் அடையாளம் அனுப்பு
Phone --- பேசி
Language settings --- மொழி அமைவுகள்
Automatic keyguard --- தானியங்கு விசையரண்
Security keyguard --- பாதுகாப்பு விசையரண்
Welcome note --- வரவேற்புக் குறிப்பு
Network selection --- பிணையத் தேர்வு
Start-up tone --- தொடக்க ஒலி
Gallery --- கலைக்கூடம்
Images --- படங்கள்
Video clips --- நிகழ்படங்கள்
Music files --- இசைக் கோப்புகள்
Tones --- ஒலிப்புகள்
Recordings --- பதிவுகள்
Media --- ஊடகம்
Camera --- படப்பிடிப்பி
Radio --- வானொலி
Recorder --- பதிப்பி
Organiser --- ஒழுங்கமைப்பி
Clock --- மணிகாட்டி
Alarm clock --- எழுப்பு மணி
Alarm time --- எழுப்பு நேரம்
Alarm tone --- எழுப்பு ஒலி
Repeat alarm --- திரும்ப எழுப்பு
Speaking clock --- பேசும் மணிகாட்டி
Calendar --- நாட்காட்டி
Notes --- குறிப்புகள்
Calculator --- கணிப்பி
Timer --- நேரங்காட்டி
Stopwatch --- நிறுத்து மணி
Applications --- பயன்பாடுகள்
Games --- விளையாட்டுகள்
Collection --- திரட்டு
Web --- வலை
Home --- முகப்பு
Bookmarks --- நூற்குறி
Go to address --- முகவரிக்குப் போ
Download --- பதிவிறக்கம்
Language --- மொழி
Wallpaper --- முகப்புப் படம்
Screen saver --- திரைக்காப்பு
Power saver --- மின் சேமிப்பி
Charging --- மின்னேற்றல்
Reminders --- நினைவுறுத்திகள்
Extras --- உதிரிகள்
Add new --- புதிது சேர்
Unlock --- திற
Converter --- மாற்றி
Composer --- இசைஅமைப்பி
Demo --- வெள்ளோட்டம்

கலைச்சொற்களின் பட்டியலை PDF கோப்பாக இங்கே பார்வையிடுக. File --> Save As... தேர்ந்தெடுத்துச் சேமித்துக் கொள்ளலாம். அல்லது இத்தொடுப்பின்மீது வலது கிளிக்கிட்டு Save Target As... தேர்ந்தெடுத்துச் சேமித்துக் கொள்ளலாம்.

இந்த வலையகத்தில்

இவ்வலையகத்தின் பக்கங்கள் இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர்-8, 1024 X 768 பிக்செல் திரைக்கேற்ப வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன
வலையக வடிவமைப்பு, உள்ளடக்கப் பதிப்புரிமை © 2009 மு.சிவலிங்கம்